Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Krasnopolu

Wojska Polskiego 63

16-503 Krasnopol

Dziennik Elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Elektroniczny

Nabór
Home Nabór

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Nabór na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol

 

Zasady naboru do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych określone zostały w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). Szczegóły rekrutacji do Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol określone są poniżej.

I. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonej przez Gminę Krasnopol składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie do 24 lutego 2020 r. Druk deklaracji o kontynuacji wydawany jest w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Dostępny jest także w sekretariacie szkoły. Można go również pobrać ze strony BIP szkoły.
 2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek dostępny jest w sekretariacie szkoły. Można go również pobrać ze strony BIP szkoły.
 3. Rekrutacja do przedszkoli skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie gminy Krasnopol. Rodzice dzieci spoza obwodu gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w gminie Krasnopol, w oddziałach tych pozostaną wolne miejsca.
 4. Kryteria brane pod uwagę na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 5. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa Uchwała Nr XII/134/2016 Rady Gminy Krasnopol  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnopol, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 6. Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu prowadzonych przez Gminę Krasnopol określa Zarządzenie Wójta Gminy Krasnopol nr 81/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Krasnopolu na rok szkolny 2020/2021.

II. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu.

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:
  a) 7 – letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  b) 6 – letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe)
 2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia można pobrać ze strony BIP szkoły lub otrzymać w sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenie rodzic składa w sekretariacie szkoły. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
 3. Postępowanie rekrutacyjne o przyjęcie na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadzane jest dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie, który można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony BIP szkoły.
 4. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Wójta Gminy Krasnopol nr 81/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Krasnopolu na rok szkolny 2020/2021.